خانه / آشیو برچسب ها:از زیر سوال بردن شخصیت دیگران بپرهیزید

آشیو برچسب ها:از زیر سوال بردن شخصیت دیگران بپرهیزید

از زیر سوال بردن شخصیت دیگران بپرهیزید

به هیچ عنوان خوب نیست شخصیت هم دیگر را زیر سوال ببرید.بیشتر ما این تجربه را داشته ایم که اگر با کسی قراری داشته ایم و شخص ممکن است دیرتر به قرار رسیده باشد یا قولی داده که نتوانسته به آن عمل کند قبل از هرکاری یا قهرکردن یا حتی قضاوت کردن و توهین حتمأ شرایط شخص را درنظر بگیریم و ...

ادامه مطلب »